Gospodarka
odpadami

Gospodarka odpadami

Polska od wielu lat boryka się z problemem, jakim są odpady komunalne. Dotychczasowy system nie przynosi oczekiwanych efektów w postaci budowy niezbędnej infrastruktury, ograniczenia składowania odpadów komunalnych oraz zwiększenia pozyskiwania surowców wtórnych ze strumienia odpadów komunalnych. Dlatego zdecydowano, że system gospodarki odpadami trzeba zreformować.


W dniu 1 lipca 2011 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach


oraz niektórych innych ustaw, która wzorując się na doświadczeniach innych krajów europejskich zmienia dotychczasowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Nowy system zakłada, że samorząd, jest odpowiedzialny za odebranie i właściwe zagospodarowanie odpadów. W nowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi gmina ma wpływ na każdy z jego elementów i dzięki temu może kształtować sposób gospodarowania odpadami komunalnymi na swoim terenie.


Od dnia 1 stycznia 2012r. gminy miały 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi


polegającego na przejęciu odpowiedzialności przez gminę za odpady i ustaleniu nowych stawek opłat dla mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Zmiany ustawodawstwa dotyczącego gospodarki odpadami komunalnymi wprowadzone w krajowym porządku prawnym motywowane były koniecznością osiągnięcia przez Polskę zharmonizowanych norm odzysku i recyklingu ustalonych aktami prawa wspólnotowego.


Od 1 lipca 2017 r. obowiązuje Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO) na terenie całego kraju.


circle chart

Ministerstwo Środowiska wprowadziło okres przejściowy dla gmin na wdrożenie wspólnych zasad tj.:

  • na wymianę pojemników we właściwych kolorach gminy będą miały pięć lat. Czyli gminy będą musiały to zrobić maksymalnie do 30 czerwca 2022 r.
  • oznakowanie dotychczas obowiązujących pojemników w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od 1 lipca 2017 r.
  • w terminach uzależnionych od czasu zakończenia umowy z firmami odbierającymi odpady, lecz nie dłużej niż do 30 czerwca 2021 r.

Od tej pory odpady będą dzielone na frakcje w podziale na kolory:

Niebieski
papier
Zielony
szkło
Brązowy
odpady ulegające biodegradacji
Żółty
metale i tworzywa sztuczne